asociatia-vox-cernica-monumente-istorice-comuna-cernica-1Scop

Asociatia VOX CERNICA are ca scop principal dezvoltarea societăţii civile şi dezvoltarea comunitară pe multiple planuri. Asociaţia urmăreşte să participe la dezvoltarea socială, economică şi culturală, prin promovarea, sprijinirea, realizarea şi coordonarea de activităţi care să contribuie la apărarea drepturilor omului, a drepturilor cetăţeneşti (inclusiv ale minorităţilor) şi a drepturilor copilului, la promovarea egalităţii de şanse, la protejarea persoanelor şi familiilor aflate în stare de risc social, la creşterea solidarităţii sociale în general, la promovarea artei, culturii, meşteşugurilor şi tradiţiilor, precum şi la o dezvoltare durabilă din punct de vedere social, cultural, economic şi al mediului inconjurator.

Obiective

1. Intensificarea participării cetăţenilor la viaţa comunitară, organizarea şi responsabilizarea societăţii civile, îmbunătăţirea şi transparentizarea procesului decizional la nivelul autorităţilor prin implicarea cetăţenilor.

2. Creşterea coeziunii şi a respectului mutual între actorii sociali prin promovarea şi prezervarea identităţii şi a specificului comunitar, local, regional şi naţional.

3. Sprijinirea grupurilor şi categoriilor sociale dezavantajate, cu o participare cât mai largă din partea comunităţilor.

4. Dezvoltarea comunitară durabilă pe plan socio-cultural şi economic, prin implicarea şi creşterea resurselor comunitare specifice şi atragerea de resurse de la alte nivele.

5. Conservarea şi protejarea mediului înconjurător şi a ecosistemelor, cu aportul membrilor comunităţii, al factorilor responsabili şi al resurselor de la alte nivele.

Activitati

-Activităţi de stimulare şi dezvoltare a comunicării între membrii comunităţii, precum şi între cetăţeni şi autorităţile şi instituţiile publice, în vederea apărării drepturilor cetăţeneşti şi pentru armonizarea intereselor individuale, pentru stimularea transparenţei decizionale a autorităţilor publice în raport cu membrii comunităţii.

Activităţi de creştere a gradului de conştientizare în randul cetăţenilor a problemelor de natură culturală, socială şi economică şi a drepturilor lor cetăţeneşti.

Acţiuni de stimulare sub diferite forme a participării cetăţenilor la luarea deciziilor de interes comunitar. Iniţierea, stimularea si menţinerea dialogului social, precum şi a unor actiuni de mediere între cetăţeni şi autorităţile şi instituţiile publice.

Promovarea cunoaşterii drepturilor şi a libertăţilor omului, în principal a libertăţii conştiinţei şi a dreptului la liberă exprimare.

-Colaborarea cu autorităţile şi instituţiile publice în vederea promovării şi prezervării valorilor locale sau naţionale istorice, naturale, tradiţionale, culturale, sportive, turistice precum şi in vederea unor actiuni comune pentru conservarea si protejarea mediului înconjurator natural, a monumentelor şi siturilor istorice, a valorilor arhitectonice.

-Implementarea şi promovarea reţelelor sociale de diverse categorii, inclusiv a celor care folosesc tehnologii moderne de comunicare, dezvoltarea comunităţilor virtuale care să permită libertatea de expresie şi atragerea participanţilor la viaţa comunitară activă. Sprijinirea circulaţiei opiniilor, organizarea de dezbateri, furnizarea şi dezbaterea de către comunităţi a informaţiilor utilitare, a ştirilor de interes local, regional sau naţional, organizarea unor arhive de documente, imagini şi filme de interes comunitar, realizarea şi transmiterea de emisiuni de interes cetăţenesc, cultural şi sportiv prin Internet, etc.

-Promovarea publică a valorilor comunitare, elaborarea, editarea si difuzarea de publicaţii de cultură, de informare sau promoţionale (materiale documentare scrise, audio, video, buletine, reviste, ziare, cărţi, broşuri, pachete multimedia etc.).

-Valorificarea şi promovarea potenţialului comunitar cultural, social şi economic prin iniţierea si organizarea unor evenimente publice cu caracter civic, socio-cultural, sportiv, ecologic şi economic sub forma întâlnirilor, dezbaterilor, meselor rotunde, colocviilor, seminariilor, taberelor, excursiilor tematice, a cursurilor, atelierelor, conferinţelor, simpozioanelor, schimburilor de experienţă, a concertelor, spectacolelor, festivalurilor, campionatelor şi concursurilor în ţară şi străinătate.

-Înfiinţarea şi susţinerea unor echipe sportive ale comunităţilor, organizarea de activităţi sportive diverse care să producă emulaţie în comunităţi, susţinerea membrilor comunităţilor în vederea participării la competiţii sportive.

-Culegerea, organizarea, prelucrarea, structurarea şi arhivarea în format electronic a mărturiilor şi elementelor de istoriografie comunitară, în vederea prezervarii acestora pentru generatiile viitoare;

-Ocrotirea şi luarea în custodie spre administrare, conservare sau protejare a unor monumente istorice, lucrări de artă şi de cult sau monumente ale naturii, parcuri, etc.

-Sprijinirea grupurilor şi categoriilor sociale dezavantajate sau în situaţie de risc, prin acordarea de consultanţă sau consiliere gratuită în relaţia cu autorităţile şi instituţiile Statului, activităţi de informare în privinţa drepturilor, facilitare, pregătire profesională, integrare în programe cu finanţare diversă, organizare pe multiple planuri, lobby, vizibilitate şi reprezentare pe lângă factorii interesaţi şi responsabili.

-Atragerea copiilor şi tinerilor în activităţi având o promovare cât mai largă, care să cultive tradiţiile şi spiritul comunitar specific. Sprijinirea tinerilor pentru integrarea în societatea românească şi în arealul european, orientare şi pregătire profesională, gestionarea problemelor familiale, valorificarea potenţialului artistic, tehnic, ştiinţific şi social-umanitar, pentru responsabilizare şi implicare în problemele tineretului, ale comunităţii şi ale ţării.

-Activităţi care să contribuie la reducerea abandonului şcolar al copiilor proveniţi din categorii sociale defavorizate şi sprijinirea serviciilor de educaţie pentru cuprinderea în forme de învăţământ legale a copiilor şi tinerilor.

-Consiliere şi cursuri pentru formarea profesională a femeilor din grupuri sociale de risc, educaţie sexuală şi premaritală, educaţie contraceptivă şi planificare familială, educaţie pentru gestionarea bugetului familial.

-Sprijinirea femeilor în situaţie de risc şi a familiilor monoparentale, integrarea orfanilor, reintegrarea şi reinserţia socială a foştilor deţinuţi şi recidivişti, a delincvenţilor juvenili, a persoanelor cu handicap şi nevoi speciale.

-Diverse activităţi realizate în scopul dezvoltării resurselor umane, al dezvoltării regionale durabile, al dezvoltării rurale, al economiei sociale şi al dezvoltării comunitare.

-Organizarea unor activităţi de voluntariat în folosul comunităţilor locale.

-Sprijinirea micilor întreprinzatori, a meşteşugarilor tradiţionali, a micilor fermieri, a producătorilor de energie din surse regenerabile.

-Acordarea de burse şi premii, finanţarea de proiecte de cercetare şi de stagii de documentare.
-Realizarea unor activităţi de formare generală şi profesională, formare continuă, prefecţionare, calificare şi recalificare destinate atingerii scopului organizaţiei.

-Sprijinirea, promovarea şi iniţierea unor activităţi de protecţie efectivă a mediului, de ecologizare şi salubrizare, ca şi de educaţie ecologică.

-Prevenirea poluării şi promovarea proceselor de producţie ecologice, a tehnologiilor nepoluante şi a surselor de energie regenerabile şi neconvenţionale.

-Activitati de promovare şi publicitate a Asociatiei VOX CERNICA în vederea colaborării cu personalităţi din diferite domenii, atragerii de voluntari şi a unui numar cat mai mare de membri activi.

-Stabilirea şi menţinerea de relaţii de colaborare cu persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate, în domeniul dezvoltării sociale, economice, asistenţei sociale, culturii, învăţământului, educaţiei, serviciilor medicale, mediului, dezvoltării rurale şi regionale.

-Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale, din România sau din alte ţări, cu structuri ale societăţii civile, confesiuni religioase, cu personalităţi şi specialişti din diverse domenii, precum şi cu alte entităţi care pot contribui la realizarea de activităţi conforme scopului propus, inclusiv pe calea afilierii Asociatiei VOX CERNICA la alte organisme naţionale sau internaţionale.

-Identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei VOX CERNICA sub formă de granturi, donaţii, subvenţii, sponsorizari, contribuţii etc., în vederea realizării scopului asociaţiei.

-Derularea, în mod independent sau în parteneriat cu alte entităţi, a unor proiecte finanţate din fonduri europene şi guvernamentale nerambursabile care corespund scopului asociaţiei.

-Desfăşurarea prin societăţi comerciale înfiinţate în condiţiile art. 47 din O.G. nr. 26/2000 sau în mod direct, în baza art. 48 din acelaşi act normativ, a unor activităţi economice de producţie, construcţii, comerţ, consultanţă, transport şi servicii, de natură să producă venituri în vederea autofinanţării destinate realizării scopurilor statutare ale Asociatiei VOX CERNICA.

-Prestarea de servicii de evaluare, facilitare, consultanţă, asistenţă tehnică şi supervizare în domeniul social.

-Activităţi de valorificare comercială a unor obiecte sau bunuri din proprietatea asociaţiei, sau a celor provenite din proiectele şi programele desfăşurate de asociaţie.

-Popularizarea acţiunilor şi a activităţilor asociaţiei prin mijloace de răspândire a informaţiilor la care are acces: presa scrisă, audio-vizuală, Internet şi diverse alte forme.

-Elaborarea, susţinerea şi publicarea de lucrări ştiinţifice şi de specialitate, studii, analize şi recenzii în domenii care corespund scopului asociaţiei şi promovarea rezultatelor în mediile interesate.

-Orice alte activităţi permise de lege pentru ducerea la îndeplinire a scopului asociaţiei.

 

Pagina Facebook